หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
สัญลักษณ์องค์กร
ความเป็นมา
โครงการในอนาคต
รางวัลแห่งความสำเร็จ
ที่ตั้งสำนักงาน
ฝึกงาน
หน้าแรก > ข้อมูลองค์กร > ฝึกงาน   พิมพ์หน้านี้
 
ปตท. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทำงานในหน่วยงานของ ปตท. เพื่อสั่งสมทักษะ และประสบการณ์ จากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่

ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานกับ ปตท. จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์ หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นวิชาที่กำหนดในหลักสูตร มีหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงกำหนดไว้ชัดเจน มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น ปตท. จึงจะรับพิจารณาเข้ารับการฝึกงาน โดยจะรับไม่เกินสาขาวิชาละ 2 คน ต่อสถาบัน
 
ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยนักศึกษาสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครในช่วงเวลาไม่เกินวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีซึ่ง ปตท. จะแจ้งกลับสถาบันเพื่อให้นักศึกษามาสอบ Aptitude Test และแจ้งผลการสอบไปยังคณะหรือภาควิชาของนักศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์


 
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. หนังสือจากสถาบัน (เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงเทอมปัจจุบัน
 
นำใบสมัครพร้อมเอกสารส่ง ได้ที่
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2537-2647
 
พิมพ์ใบสมัคร
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
FAQ/ติดต่อสอบถาม
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group Event Report