หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
ความมั่นคงความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชนและสังคม
รายงานความยั่งยืน
โรงเรียนในฝัน
 หน้าแรก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การพัฒนาชุมชนและสังคม  > การศึกษา > โรงเรียนในฝัน   พิมพ์หน้านี้
 

โรงเรียนในฝัน

 

"โครงการโรงเรียนในฝัน " เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่ ปตท. ร่วมสนับสนุน มาตั้งแต่ต้นปี 2547 โดยดำเนินงานให้แก่โรงเรียนในฝัน
(Lab School) รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ในพื้นที่ที่ ปตท. มีหน่วยงานตั้งอยู่ ได้แก่

- โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด (โรงเรียนเร่งสู่ฝัน)
- โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลำปาง(โรงเรียนเร่งสู่ฝัน)
- โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช

มุ่งเน้นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาเป้าหมายของโรงเรียนในฝันแต่ละแห่งร่วมกัน ผลของการผนึก
กำลังของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีโรงเรียนในฝันของ ปตท. ทั้ง 3 แห่งได้การรับรองให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ของประเทศ”

 
แนวทางดำเนินงานโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนในฝันของ ปตท. ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การกำหนด
กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จึงเริ่มต้น ที่การจัดทำ
เวทีประชาคม เพื่อสำรวจและระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุก
ฝ่าย ทั้งนี้เพื่อสรุปข้อมูลแนวทาง และ ความคาดหวังของชุมชน ต่อการ
พัฒนาโรงเรียน

ดังตัวอย่าง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีการจัดเวทีประชาคมขึ้นที่
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
130 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรง คือ
ผู้บริหารและครูของโรงเรียน ตัวแทนนักเรียนทุกห้อง จำนวน 22 ห้อง
ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะนักเรียนที่เรียนดีเท่านั้น หากยังรวมถึง เครือข่าย
ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ในวันนั้น นายกเทศ
มนตรีอำเภอบ่อไร่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้ความสนใจอยู่ร่วม
แสดงความคิดเห็นตลอดการประชุม และเนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนที่อยู
่ในความดูแลของทหาร หน่วยงานทหารในพื้นที่ 3 หน่วย จึงเข้าร่วมงานใน
ฐานะผู้ร่วมสนับสนุนในพื้นที่อีกด้วย

 
ภายใต้ กระบวนการระดมความคิดเห็น ตามแนวทางสร้าง แผนที่ความคิด หรือ Mind Mapping ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิด
เห็น และ หาความต้องการร่วมกัน ในการสร้างโรงเรียนในฝันให้เป็นจริง โดยสามารถสรุป ประเด็นสำคัญและ จัดลำดับความต้องการได้
ตรงกับใจของคนส่วนใหญ่ จากนั้น ปตท. และคณะครู จะได้นำผลจากการประชุมดังกล่าวมาหลอมให้เข้าด้วยกันพร้อมปรับแต่งให้สอด
คล้องกับกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางไว้อีกรอบหนึ่ง เพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ การดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสม
นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
เมื่อมีโอกาส ในเวทีที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่าย มาร่วมวาดฝันด้วยกัน ภาพของความสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ก็ส่งผลตามมา เช่น สมาคมศิษย์เก่า จะร่วมจัดหาทุนสมทบ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ผู้นำชุมชน สามารถสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานทหารในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนแรงงานเพื่อการก่อสร้างปรับปรุง สนับสนุนรถบรรทุก สำหรับ รับ-ส่งนักเรียน ในการทำกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนสถานที่จัดอบรม จัดทำค่าย รวมถึงวิทยากรฝึกอบรม
 
สำหรับ ปตท. นั้นได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ งานวิชาการ เทคโนโลยี การศึกษาดูงาน โดยจัดนำคณะครู และผู้นำชุมชนดูงานหน่วยงาน
ปตท. ภาคตะวันออก จัดอบรมความรู้พื้นฐานการใช้และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนโดยพนักงานของ ปตท. เอง จัดอบรมกิจกรรม5สในโครงการ5สสู่เยาวชนให้แก่คณะครูและนักเรียนซึ่งถือเป็นนโยบายที่ ปตท. กำหนดให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงผลสำเร็จ ไปสู่แผนพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย เป็นต้น
 
เนื่องจาก ภาพฝันของแต่ละกลุ่มชนนั้นต่างกัน ดังกล่าวมาข้างต้น ภาพฝันของโรงเรียนทั้งสามแห่งที่ ปตท. ให้การสนับสนุนอยู่
ย่อมแตกต่างจากกันด้วย จากการทำเวทีประชาคมจนครบถ้วน ทั้ง 3 โรงเรียนแล้ว ได้ผลสรุปของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
 
- โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ตั้งเป้าหมายไว้ที่การมุ่งเน้น เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนทุกรูปแบบ อาทิ
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยากร
- โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มุ่งเน้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดลำปางและต้องการสร้างเสริมสภาพ
แวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
- โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด มุ่งเพิ่มศักยภาพ ของห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน e-learning และต้องการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม
 
นอกจากนั้น ปตท. ได้เสนอให้โรงเรียนแต่ละแห่งพิจารณา จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการในฝัน เพื่อพิจารณาแผนงานและการใช้จ่าย
งบประมาณการดำเนินงาน ที่โรงเรียนนำเสนอ รวมถึงควบคุม และติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสนับสนุนผลักดันงานทุกด้านให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน โดยเชิญ ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ สำหรับงานทางด้าน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานั้น ปตท. ถือเป็นงานที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ปตท. จะคอยเป็นที่ปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมสนับสนุน ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ร่วมกับ โรงเรียนและภาคี
เครือข่ายอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
FAQ/ติดต่อสอบถาม
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group Event Report